Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

ČistiaceBednárik s.r.o.
Hálova 2
851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO: 50530968
IČ DPH: SK2120366754 podľa §4
Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.114598/B

 

Zodpovedná osoba a kontakt

Bednárik Lukáš

bednarik@atlas.sk

Prevádzka:
Nobelovo námestie 7/8
851 01 Bratislava

Pracovná doba:
Po-Št 9:00 – 16:00
Pi 9:00 - 14:00
So - Ne ZATVORENÉ

1) O registrácii

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme ČistiaceBednárik s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy ČistiaceBednárik s.r.o..

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: bednarik@atlas.sk, alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Osobný odber

Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade a po kompletizácii objednávky. V ostatných prípadoch vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať v "pracovný čas" a mimo túto dobu po dohode.

Rozvoz v rámci Bratislavy

Tovar doručujeme do 2 dní od kompletizácie objednávky. Platí pre oblasť Bratislavy. Pri nákupe nad 36€ s DPH. Rozvoz sa uskutočňuje počas pracovného týždňa v čase otváracích hodín obchodu (Po-Št od 8:00 do 16:00 a v Piatok od 8:00 do 14:00). Pred vypravením objednávky Vás budeme kontaktovať. V prípade, že si zvolíte spôsob platby "Prevodom" uskutočníme rozvoz až po pripísaní danej sumy na účet.
Za rozvoz neplatíte.

Preprava kuriérom

Tovar odosielame do 24 hodín od kompletizácie objednávky. Tovar je doručovaný prepravnou balíkovou firmou:
Slovak Parcel Service.

Cena prepravy sa odvíja od výslednej hmotnosti zásielky. Za prepravu bežných zásielok do 15Kg sa účtuje suma 3,99€ s DPH. Pre nadrozmerné zásielky platí cena podľa tabuľky:

 • >0  -  15kg  = 3,99€

 • >15 - 30kg = 7,99€

 • >30 - 50kg = 8,99€

 • >50 - 70kg = 14,99€

 • >70kg         = 24,99€

  Hmotnosti tovarov uvedené v katalógu e-shopu sú orientačné a slúžia na odhad ceny poštovného.

Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní! Zjavné poškodenie zásielky je nutné reklamovať ihneď u kuriéra.

Zásielkovňa 
 
Sieť výdajných miest. Pri objednávke si zvolíte výdajné miesto podľa toho, kde si chcete zásielku prevziať. Za tovar Môžete zaplatiť dobierkou na výdajnom mieste alebo prevodom na náš účet (pošleme Vám na mail zálohovú faktúru a po jej uhradení tovar odovzdáme na doručenie Zásielkovni). Po odoslaní Vám príde informácia s číslom zásielky a kód pre vyzdvihnutie zásielky. S číslom zásielky môžete sledovať kde sa práve balík nachádza a pomocou jedinečného sms kódu môžete zásielky vyzdvihnúť na pobočke Zásielkovne Vy alebo niekto Vami poverený.
 
Zásielky sú na pobočkách štandardne uskladnené 14 kalendárnych dní. Po tejto dobe budú poslané naspäť na našu predajňu. O predĺženie doby uloženia nás žiadajte mailom alebo kontaktujte priamo Zásielkovňu na stránke zasielkovna.sk minimálne 2 pracovné dni pred vypršaním doby uloženia.
 
Maximálne rozmery zásielok podávaných s týmto spôsobom dopravy sú:
 
Maximálna celková hmotnosť zásielky: 10kg (po zabalení spolu s ochrannými prvkami)
Maximálny rozmer jednej strany zásielky: 120cm
Maximálny súčet rozmerov všetkých troch strán (dĺžka, šírka, výška) zásielky: 150 cm
 
Cena za túto službu je 3,50€ s DPH
 
Ak Vašu zásielka po zabalení nebude spĺňať podmienky na prepravu Zásielkovňou, budeme Vás informovať o nutnosti zvoliť si iný druh prepravy.
 

4) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená na obale každého výrobku. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, 
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, 
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, 
na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal, 
na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

7) Informácie o možnosti riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a o podmienkach alternatívneho riešenia sporu:

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na bednarik@atlas.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

8) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

 • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
 • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

9) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy. 
platba dopredu - pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet 
dobierka - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti. 
osobný odber - platí v hotovosti pri osobnom odbere. 

10) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bodoch 6. a 11. zmluvných podmienok.

11) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu - "kontaktná adresa". Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

12. spracúvanie osobných údajov zákazníkov e_shopu

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje zákazníkove_shopu www.cistiacebednarik.sk je spoločnosť ČistiaceBednárik s.r.o, so sídlom Hálová 2, 85101 Bratislava, IČO: 50530968, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,Oddiel: Sro, Vložka č.: 114598/B (ďalej len „prevádzkovateľ). Zákazník e_shopu súhlasí a beriena vedomie, že prevádzkovateľ o ňom bude spracúvať osobné údaje v súlade so všeobecnezáväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov v Slovenskej republikea zároveň zákazník vyhlasuje, že sa oboznámil s podmienkami spracúvania osobných údajovprostredníctvom Memoranda na ochranu osobných údajov, ktoré je prílohou všeobecnýchobchodných podmienok prevádzkovateľa a sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti

https://www.cistiacebednarik.sk/ochrana-osobnych- udajov/


Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Nobelovo námestie 7/8

851 01 Bratislava

bednarik@atlas.sk

tel.: 0908 608 327

Dozorný orgán:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170

 

 

Váš Lukáš Bednárik, konateľ spoločnosti ČistiaceBednárik s.r.o.

Obchodné podmienky sú platné od 1.4.2016 do odvolania. 
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

 

 

 


Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií